№ 12 (2013)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

Співголови:

Гавриш О.А., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

 Дергачова В.В., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 Солнцев С.А., д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»

 Яловий Г.К., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

Члени редколегії:

Ангелов К.П., д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)

 Крейдич І.А, д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Малий І.Й., д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Маляренко А.Д., д.т.н., професор, БНТУ (Білорусь)

Сімченко Н.О., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Стеченко Д.М., д.е.н., професор, МУФ

Марченко В.М., д.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Шегда А.В., д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка

Шульгіна Л.М., д.е.н., професор, КНТЕУ

Довгань Л.Є., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Зозульов О.В., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Митаков М.В., к.т.н., доцент, БНТУ(Білорусь)

Войтко С.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ»

Темичев А.М., к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО (Білорусь)

Тульчинська С.О., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ»

 

Укладачі: Антошко Т.Р., к.е.н., ст. викладач, НТУУ «КПІ»

Погребняк А.Ю., асистент, НТУУ «КПІ»

Круш Н.П., асистент, НТУУ «КПІ»

 

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Механізм взаємодії фіскальної та монетарної політики держави PDF
О.А. Гавриш, Р. А. Якименко 6-11
Аналіз міжнародних ринків збуту вітчизняного медичного обладнання PDF
В.Г. Герасимчук, М.О. Сакова 11-16
Дослідження асиметричності інформації на товарних ринках України PDF
А.В. Гречко, К.В. Кирикович 16-24
Аналіз сучасної торговельної політики України PDF
А.В. Гречко, Я.Г. Прокопенко 24-30
Концептуальні основи до здійснення зовнішньоекономічної діяльності PDF
К.В. Жуйкова, К.Ю. Желяскова 30-40
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
О.П. Кавтиш, Т.Є. Шевченко, Л.А. Сердюк 40-46
Процес транснаціоналізації економіки України PDF
В.М. Кочетков, О.О. Мусієнко 46-51
Метoдика oцінки ефективнoсті кластерів як каталізатoрів експoртнoгo пoтенціалу регіoну PDF
O.В. Кривда, O.Ю. Кoндратьєва 51-60
Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України PDF
Н.С. Кубишина, Н.Ю. Свербиус 60-66
Аналіз стану ринку оптової та роздрібної торгівлі України PDF
О. І. Назаренко 66-72
Зростання економічної культури населення як фактор зміцнення економічної безпеки суспільства PDF
Л.В. Овчаренко 72-75
Фактори, що впливають на рівень природного безробіття в Україні PDF
А.Ю. Погребняк, А.В. Данилов 75-80
Роль спеціальних економічних зон в економічному розвитку Китаю (1979 – 1995 роки) PDF
К.Ю. Редько 80-84
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі в Україні PDF
Т.Є. Шевченко, Н.О. Довбиш 84-88
Assessment of the effectiveness of merger process on the basis of the experience of the Polish transactors PDF
Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz 88-100

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Сучасний стан інвестування нддкр: Україна і світ PDF
В.Г. Бурлака 101-108
Особенности банковских инвестиций в современных условиях PDF
В.М. Гридасов, О.А. Евтухова 108-112
Інноваційна стратегія як напрям антикризового управління PDF
В.В. Дергачова, Т.В. Кротова 112-118
Інноваційна діяльність металургійних підприємств України PDF
Л.В. Джемелінська 118-123
Технології управління бізнес-процесами як інструмент підвищення ефективності бізнесу PDF
В.М. Марченко, О.Ю. Пилова 123-128
Digital PR як потужний інструмент сучасного маркетингу PDF
І. П. Петровська, В. І. Черноус 128-134
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ СТУПЕНЯ PDF
Т.П. Ткаченко, М.В. Нікітіна 134-140

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

корпоративна культура та її взаємозв'язок з корпоративною соціальною відповідальністю PDF
Т.Р. Антошко, Ю.В. Тюленєва 140-145
Проблеми та сучасний стан системи управління якістю продукції на підприємстві PDF
Н.Я. Бойчук, І.О. Холтобіна 149-155
Стан та можливості покращення стратегічного управління на підприємствах України PDF
О.П. Кавтиш, О.С. Абрамова 155-163
Формування й оцінка трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах PDF
П.В. Круш, О. І. Сімчера 163-168
Особливості ситуаційного управління підприємством PDF
А.О. Кувшинова 168-177
Конкурентоспроможності продукції українських підприємств в умовах глобалізації світової економіки PDF
І.П. Петровська, О.І. Войтов 177-183
Економічна ефективність управління матеріально-технічним забезпеченням PDF
О.А. Підлісна, І.С. Ткач 183-190
Характеристика чинників підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств PDF
М.А. Пічугіна, А.С. Щербакова 190-196
Теоретичні основи розвитку стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок PDF
О.С. Попович, С.В. Янушкевич 196-201
Сучасні проблеми маркетингової діяльностi на підприємстві PDF
С.О. Тульчинська, Я.В. Шемет 201-206
Прикладні аспекти формування корпоративної культури PDF
М.А. Чуприна, А.В. Бутрик 206-213
Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства PDF
І.А. Шеховцова, Г.Г. Гаврилко 213-216
Сутність поняття «міжнародний лізинг» PDF
Л.М. Шульгіна, І. П. Баліцька 216-221

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства PDF
С.О. Кириченко 222-227
Зaсoби рeгулювaння грoшoвoгo ринку тa їх eфeктивність в Укрaїні PDF
А.Ю. Погребняк, O.O. Вoлoшин 227-233
Основні проблеми фінансового менеджменту галузі PDF
О.С. Хринюк, Я.О. Маркіна 233-238
Страхування як інструмент нейтралізації фінансових ризиків підприємства PDF
К.В. Шелехов, О.Ю. Заболотна 238-242
Теоретико-методичні основи міжнародного маркетингу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства PDF
Л.М. Шульгіна, О.О. Колайдо 242-247

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Якісний аналіз фінансового стану підприємства – основа його стабільного розвитку PDF
Т.Р. Антошко, Ю.Д. Головченко 248-252
Зниження собівартості продукції ключовий аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку PDF
О.А. Гавриш, В.П. Дунаєв 252-256
ОЦІНКА СТАНУ ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
М.О. Зеленська, Ю. Гавриш 256-261
ФІНAНСOВИЙ AНAЛІЗ СТAНУ ПІДПРИЄМСТВA ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЙOГO ЕФЕКТИВНOГO РOЗВИТКУ PDF
С.O. Кириченкo, М. Р. Кoрчoвнa 261-268
Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» PDF
П.В. Круш, Ю.В. Рудковська 268-274
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
А.О. Кувшинова 274-282
Персонал як основа і головний ресурс організації PDF
Т.В. Лазоренко, М.Л. Токарєв 282-289
процес реалізації стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок PDF
О.С. Попович, С.В. Янушкевич 289-295
Проблеми оцінки фінансового стану підприємства і напрямки їх вирішення PDF
С.О. Тульчинська, М.В. Нікітіна 295-301
Шляхи покращення структури капіталу підприємства PDF
О.С. Хринюк, Ю.О. Хваль 301-308
Функціональний підхід до характеристики ефективності управління діяльністю підприємства PDF
І.А. Шеховцова, М.Ю. Пилова 308-316