№ 11 (2013)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Співголови:             Гавриш О.А., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Дергачова В.В., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Солнцев С.А., д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Яловий Г.К., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Члени редколегії:    Ангелов К.П., д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)

                                 Крейдич І.А, д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Малий І.Й., д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

                                 Маляренко А.Д., д.т.н., професор, БНТУ (Білорусь)

                                 Сімченко Н.О., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Стеченко Д.М., д.е.н., професор, МУФ

                                 Марченко В.М., д.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

                                 Шегда А.В., д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка

                                 Шульгіна Л.М., д.е.н., професор, КНТЕУ

                                 Довгань Л.Є., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Зозульов О.В., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

                                 Митаков М.В., к.т.н., доцент, БНТУ(Білорусь)

                                 Войтко С.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ»

                                 Темичев А.М., к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО (Білорусь)

                                 Тульчинська С.О., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ» 

Укладачі:         Антошко Т.Р., к.е.н., ст. викладач, НТУУ «КПІ»                                                    

                          Погребняк А.Ю., асистент, НТУУ «КПІ»                                                                

                          Круш Н.П., асистент, НТУУ «КПІ»

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.І. Андрусь, Г.О. Розбіцька 6-15
Регулювання видобудку нафти. Вплив світових тенденцій на внутрішню економіку країни PDF
Т.Р. Антошко, С. Костя 15-20
Економіко-організаційний механізм розвитку паливно-енергетичного комплексу України PDF
Н.Я. Бойчук 20-27
Роль інституційного середовища у розвитку національної економіки PDF
А.В. Гречко 27-33
Доцільність використання послуг митного брокера в зовнішньоторговельних операціях PDF
К.В. Жуйкова, Н.В. Гапончук 33-39
Проблеми та перспективи підвищення продуктивності праці на підприємствах України PDF
О.П. Кавтиш, О.О. Мельникова 39-45
Проблеми економічного становища ІТ галузі в Україні PDF
О.В. Кривда, Г.В. Шведова 45-50
Становлення та складові механізму валютного ринку в Україні PDF
П.В. Круш, П.О. Ходаківський 50-58
Альтернативна енергетика України: перспективи застосування відновлювальних енергоресурсів PDF
О.А. Підлісна, А.Д. Останін 58-68
Проект «Венера» Жака Фреско - реконструкція сучасного суспільства PDF
А.Ю. Погребняк, В.П. Башилова 68-74
Дизaйн нaцiонaльної грошової одиницi Укрaїни як елемент зaхисту вiд пiдробки PDF
А.Ю. Погребняк, Ю.Е. Гусaк 74-82
Співпраця наукових інститутів (на прикладі Науково-дослідного економічного інституту України (НДЕІ)) PDF
С.О. Тульчинська, І.І. Свистун 82-86
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України PDF
Ю.В. Тюленева, Т.С. Сергієнко 86-93
Аналіз економіко-екологічних проблем енергетичної галузі України PDF
Т.Є. Шевченко, О.І. Савченко 93-100

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Фінансове забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку машинобудування України PDF
В.Г. Бурлака 101-108
Підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах сучасного ринку PDF
О.П. Заборовець, Т.В. Пархоменко 108-115
Підвищення конкурентоспроможності через інноваційну діяльність PDF
С.О. Кириченко, Ю. Гавриш 115-120
Інноваційні процеси фондового ринку та їх вплив на національну економіку в контексті сучасної моделі розвитку України PDF
О.В. Клименко, Т.М. Березовська 120-126
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОвих ПІДПРИЄМСТВ в Україні PDF
Н.П. Круш 126-131
Зарубіжний досвід залучення приватного сектору до інвестиційних проектів державно-приватного партнерства (ДПП) PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 131-141
Інструменти та методи стимулювання інноваційних процесів в економічно розвинених країнах світу PDF
І.П. Петровська 141-147
Сучасний стан та проблеми іноземного інвестування в Україні PDF
Т.Є. Шевченко, О.В. Антоненко 147-152

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сучасні методи оцінки персоналу підприємства PDF
І.О. Ахновська 153-158
Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств PDF
О.А. Гавриш, Н.Ю. Савицька 158-164
Проблема повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса PDF
С.Я. Елецких, Д.Ю. Голубцова 164-170
Сучасні підходи до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства PDF
К.В. Жуйкова, К.Ю. Желяскова 170-177
Проблеми та напрями розвитку малого бізнесу в Україні PDF
О.П. Кавтиш, Т.О. Колісна 177-182
Підходи до оцінки ефективності інтегрованої системи бюджетування PDF
С.В. Поліщук 182-188
Підвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств PDF
О.В. Редько 188-194
Формування інфраструктури туризму як умова вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери PDF
О.С. Трегубов 194-199
Залежність конкурентоспроможності від управління витратами на підприємствах України PDF
О.С. Хринюк, М.І. Карпова 199-204
Планування собівартості продукції як основний фактор підвищення прибутковості промислового підприємства PDF
Н.А. Шевчук, І.П. Іванов 204-210
Методичні підходи до класифікації лізингових угод в українських реаліях PDF
Л.М. Шульгіна, І.П. Баліцька 210-215

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Сучасні методи управління витратами в умовах конкурентного середовища PDF
Н.С. Вернигора 216-220
Удосконалення підходів до визначення фінансового прибутку та ефективності власників підприємства PDF
О.А. Зінченко 220-226
Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні PDF
В.М. Марченко, Т. Г. Лизунова 226-233
Контрольно - аналітичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства PDF
Ю.В. Тюленєва, О.С. Маковій 233-239
Фінансовий лізинг як інструмент покращення фінансового стану підприємства PDF
К.В. Шелехов, І.В. Заболотний 239-244

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Організація управління рекламною діяльністю на підприємстві PDF
О.І. Андрусь, Д.О. Мастюк 245-249
Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства PDF
О.А. Гавриш, Ю.Р. Ясниківська 249-254
Бенчмаркінг, як ефективний інструмент управління бізнесом PDF
С.О. Кириченко, В.М. Євдокименко 254-257
Собівартість продукції та виявлення резервів її зниження PDF
О.В. Кривда, Г.А. Григораш 257-263
Шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa PDF
П.В. Крyш, O.A. Шeвчyк 263-269
Основні підходи до управління персоналом PDF
Т.В. Лазоренко, М.Л. Токарєв 269-276
АНАЛІЗ ВЕЛИЧИНИ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І.В. Макалюк, А.О. Kувшинова 276-283
Науковий парк «Київська політехніка» та проблеми його розвитку PDF
М.А. Пічугіна, Г.М. Швед 283-288
Системна оцінка конкурентної позиції промислового підприємства PDF
В.І. Серажим, О.О. Мезенцева 288-293
Економічна ефективність впровадження технології аутсорсингу персоналу на ПАТ « Богуславська суконна фабрика» PDF
Н.О. Сімченко, А.К. Крилова 293-299
Економічна діагностика виробничо-господарської діяльності підприємства PDF
С.О. Тульчинська, І.Л. Кухарчук 299-305
Методика аналізу собівартості продукції та витрат на виробництво в системі управління витратами на підприємстві PDF
О.С. Хринюк, О.С. Явтушенко 305-311
Вибір методу оцінювання партнерів зі збуту на прикладі ВАТ «АЗОТ» на ринку Казахстану PDF
Л.М. Шульгіна, О.О. Колайдо 311-320