№ 10 (2012)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії,  головний редактор:  Круш П.В.

 Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А., Яловий Г.К.

 Члени редколегії: Ангелов К.П., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Сімченко Н.О., Стеченко Д.М., Супрун В.П., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Митаков М.В.,Темичев А.М., Тульчинська С.О.

 Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю., Круш Н.П.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
В. Г. Бурлака 6-11
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. А. Гавриш, Д. Присяжнюк 12-16
СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Л. В. Джемелінська, Н. О. Клименюк 16-21
КОЛЕКТОРСТВО В УКРАЇНІ PDF
С. О. Кириченко, І.І. Свистун 22-28
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ГАЛУЗЕВОГО ІНДИКАТОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НАСТАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ В ЕКОНОМІЦІ PDF
Ю. С. Ліснічук, С. В. Войтко 28-33
ТРАНСАКЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУ В ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
І. В. Макалюк 33-39
МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ PDF
І. А. Максименко 39-47
ВИКОРИСТАННЯ НЕОКЛАСИЧНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Ю. А. Пасенченко, М. Ю. Шеверда 47-51
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОКОНКУРЕНТНІ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ PDF
І. П. Петровська, А. В. Пташинський 52-57
ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ PDF
О. А. Підлісна, О. А. Кукушкіна 58-62
ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ВЕЗ УКРАЇНИ PDF
К. Ю. Редько 62-66
ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ «ВЕКТОР» СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА В’ЄТНАМОМ PDF
І. В. Трофименко, М. І. Харік 67-78
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ПРОЦЕСУ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ НА РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Т. Є. Шевченко, О. О. Мацульська 78-83
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Н. А. Шевчук, О. В. Матвієнко 84-88

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Н. Я. Бойчук, О. А. Шевчук 89-93
ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНСЬКІ СТАРТАПИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
С. О. Кириченко, О. С. Явтушенко 93-96
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР PDF
О. П. Кавтиш, Н. П. Круш 96-102
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
П. В. Круш, І. І. Жадан 103-108
ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
О. О. Мезенцева 109-113
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Л. П. Овчарова, Н. О. Охріменко 114-123
РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ PDF
Ю. О. Хваль, Т. П. Ткаченко 123-129
СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
О. В. Чуняк, О. П. Заборовець 129-135
ОСОБЛИВОСТІ IPO ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. В. Шелехов, А. О. Тарасенко 135-140

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ТРЬОХРІВНЕВА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ Без заголовку PDF
Т. Р. Антошко 141-145
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ СПРИЧИНЕНІ КОЛІЗІЯМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ В СФЕРІ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Т. М. Березовська, О. В. Клименко 145-149
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Гавриш, І. С. Ткач 149-154
ПРОБЛЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
М. І. Карпова, О. П. Заборовець 155-160
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ TQM МЕТОДА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. О. Кожемяченко, О. І. Бойко 160-165
АУТСОРСИНГ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. П. Левченко, А. К. Крилова 165-170
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
І. П. Петровська, Я. О. Маркіна 171-175
ВИБІР СТРАТЕГІЇ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. О. Садурська 176-181
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ PDF
О. Р. Фоменко, Т. Р. Антошко 182-186
ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. В. Хоменко, А. О. Кувшинова 187-190
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. С. Хринюк, Т. В. Дівенко 190-195

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF
О. І. Андрусь, Л. В. Ряба 196-202
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АГРОХІМЦЕНТР» PDF
А. В. Гречко, М. В. Гербеда 203-208
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. В. Круш, О. О. Сарапулова 209-216

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. І. Андрусь, Н. П. Кравченко 217-222
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ PDF
Н. Я. Бойчук 222-228
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
В. Г. Бурлака 228-234
ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. О. Зеленська, Г. В. Тимчук 234-241
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ PDF
О. В. Клименко 241-245
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Красношапка, О. О. Стрілець 245-249
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІРМИ PDF
О. В. Кривда 249-257
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ЗА М. ПОРТЕРОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. П. Левченко, В. В. Чернов 258-263
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. Й. Малий, І. С. Обітоцький 263-269
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ) НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. А. Підлісна, Т. Г. Мурай 269-276
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Ю. Погребняк 276-282
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ю. В. Тюленєва, К. В. Розпопчук 283-287
РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ PDF
О. Р. Фоменко, А. О. Кувшинова 287-291
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. С. Хринюк, О. І. Сімчера 292-297
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ PDF
В. В. Чернов, Ю. В. Тюленєва 297-302
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНКОВИЙ ПІДХІД PDF
М. В. Шашина, М. С. Климак 303-308