№ 8 (2011)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва, запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ISO 26000 PDF
Тарас Р. Антошко 5-9
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Н. Я. Бойчук, О.І. Войтов 9-13
РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Н. Я. Бойчук, К.Л. Мартинова 13-16
ФІНАНСУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАНОНАУКИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
В.Г. Бурлака 16-20
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇН «ВЕЛИКОЇ ВІСІМКИ», УКРАЇНИ І КИТАЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИКАТОРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
С. В. Войтко, Є. О. Головата 21-24
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Петрівна Кавтиш, А.Р. Гончарук 25-33
РОЗВИТОК ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Олександрович Кириченко, О.І. Cімчера, М.І. Войтова 33-36
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н.О. Коваль 36-39
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.О. Кожемяченко 39-43
ЗІСТАВЛЕННЯ ВВП УКРАЇНИ І СВІТУ ЯК ФАКТОР ОЦІНКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
О.О. Корогодова, І. Сиванич 43-47
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
В. І. Сeражим, Є. Ю. Балюк 47-52
ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
С. О. Тульчинська, А.Ю. Калиниченко 52-56
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ PDF
Ю.С. Чихачова 56-60

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

СТВОРЕННЯ І ПІДГОТОВКА ДО ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ PDF
М.А. Корж, Н.В. Билим 61-66
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
О.В. Кривда, Н.О. Корінна 66-72
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Петро Васильович Круш, О.І. Марченко 72-75
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
І.П. Петровська, В.В. Рак 75-78
Інвестиційний клімат в Україні в посткризовий період PDF (Русский)
С.Н. Савченко, Е.С. Явтушенко 78-82
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.І. Ситник, Н.В. Билим, М.Л. Кожевнікова 82-88
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. А. Шевчук, Ю.М. Демчук 88-92

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О.А. Гавриш, К.П. Нижник 93-96
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С.В. Гарбар, К.С. Плахотник 97-100
СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
О.О. Корогодова, О.С. Зобов 100-104
НОВИЙ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС. ПИТАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В IT ГАЛУЗІ
О.В. Кривда, Ю.В. Бучченко 104-107
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О.А. Підлісна, Т.А. Левченко 107-112
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
С. О. Тульчинська, О. О. Кліннік 112-115
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А.В. Ружицький 116-119
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Борис Миколайович Сердюк, І.С. Усатенко 120-123
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.С. Хринюк, І.С. Усатенко 125-129
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ PDF
М.В. Шашина, І.В. Дзюба 129-134
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Т.Є. Шевченко, М.А. Хороновський 134-139
РОЛЬ бізнесу в розвитку ринкової економіки PDF (English)
Anna Tarasenko, Jeremy Bonito 139-142

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАДАЧА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ PDF
О.А. Гавриш, М. М. Кіряков 143-146
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Володимирівна Гречко, І.А. Клименко 146-150
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ PDF
Ю.П. Матусов, А.С. Будаєва 151-154
ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ PDF
О.І. Оштук, К. К. Захарченко 155-159
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ PDF
В.І. Серажим, Т.В. Зінченко 159-165
СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Петро Васильович Круш, О. О. Чередниченко 165-170
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Борис Миколайович Сердюк, А.А. Лещук 170-174
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ PDF
Юлія Валеріївна Тюленєва, В.І. Заволока 174-179
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВ ПІДПРИЄМСТВ НА УКРАЇНІ PDF
О.С. Хринюк, А.П. Мельнікова 179-183
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Н.А. Шевчук, В.І. Міхневич 183-189
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
К.О. Биков, В.В. Філобоченко 189-192