№ 7 (2011)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва, запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

 

Круш П.В.

к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

 

Гавриш О.А.

д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

Дергачова В.В.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Солнцев С.А.

д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»

Яловий Г.К.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

 

 

 

Ангелов К.П.

д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)

Малий І.Й.

д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Маляренко А.Д.

д.т.н., професор, БНТУ

Стеченко Д.М.

д.е.н., професор, МУФ

Супрун В.П.

д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Шегда А.В.

д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка

Довгань Л.Є.

к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Зозульов О.В.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Митаков М.В.

к.т.н., доцент, БНТУ

Темичев А.М.

к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО

Ткаченко Т.П.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Тульчинська С.О.

к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

 

 

Тюленєва Ю.В.

к.е.н., ст. викладач НТУУ «КПІ»

 

 

 

 

Антошко Т.Р.

асистент, НТУУ «КПІ»

 

Белісов О.В.

асистент, НТУУ «КПІ»

 

Мезенцева О.О.

асистент, НТУУ «КПІ»

 


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Т.Р. Антошко, А.П. Павленко 6-12
БІОЕНЕРГЕТИКА, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Н.Я. Бойчук, М.Ю. Макаренко 13-17
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО– ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ PDF
В.Г. Бурлака 17-21
ШЛЯХИ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2009 РОКІВ PDF
О.А. Гавриш, Є.С. Тур 22-26
КНИЖКОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН РИНКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
М.О. Зеленська, М.О. Мединцева 27-31
СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
О.В. Клименко, І.С. Обітоцький 32-36
МАЛА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРА PDF
О.О. Кожемяченко, О.С. Явтушенко 37-40
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ТВОРЧІСТЬ PDF
П.В. Круш, А. Отрошенко 41-45
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF
І.І. Набок, О.С. Мосійчук 46-50
ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДАЛЬШОГО УТВОРЕННЯ PDF
І.І. Набок, І.О. Фещенко 51-56
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ PDF
В.І. Сeражим, Є.Ю. Балюк 56-60
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ PDF
Ю.В. Тюленєва, В.В Гуменюк 61-64
ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ В ЕКОНОМІЦІ PDF
С.О. Хринюк, В.В. Шулькевич 65-69
ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
В.А. Шовкун 70-76

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
О.А. Гавриш, В.П. Чорна 77-81
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
О. В. Гук, І. П Баліцька 81-86
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ВІДКРИТОЇ ТА ЗАКРИТОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л.В. Джемелінська 86-91
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Кавтиш, П.В. Круш 91-96
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
О.В. Кривда, І.О. Шарапов 96-101
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
І. П. Петровська, В.В. Філобоченко 101-107
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Л.А. Скакун 107-112
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
С.О. Тульчинська, Ю.О. Хваль 112-116
РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л.М. Шульгіна, А.В. Поплавська 116-121

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.І. Депутат, Р.І. Овчаренко 122-127
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ – ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
П.В. Круш, А.Ю. Овчаренко 127-133
СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О.В Кукоба 133-137
РОЗВИТОК КОНСАЛТИНГУ ЯК ВИДУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Л.В. Овчаренко 137-142
ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В.І. Очередько, Я.Г. Фіцайло 142-147
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.І. Оштук, К.К. Захарченко 147-150
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ PDF
Б.М. Сердюк, Г.Г. Бочарова 150-155
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
С.О. Тульчинська, А.А. Степанкова 155-160
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ФІРМИ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
О.С. Хринюк, Т.В. Зінченко 160-164
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ PDF
М.В. Шашина, О.В. Стаднік 164-169
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.Є. Шевченко, Г.Г. Бочарова 169-174
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПІДТРИМЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Н.А. Шевчук, Н.В. Ніколаєва, Т.А. Осіпова 174-178

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Н.Я. Бойчук, Ю.В. Павленко 179-183
МЕТОДИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ PDF
А.В. Гречко, М.В. Гербеда 183-189
ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЗАПОРУКА РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.П. Заборовець, Т.П. Бухал 189-193
ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
О.В. Кривда, О.П. Руссу-Діскулцу 193-197
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
І.П. Петровська, А.Г. Філімонов 197-203

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОКАЗНИКОМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (EVA) PDF
С.С Данильченко 203-207
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.О. Змієнко, С.В. Підлубна 207-212
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
П.В. Круш 212-217
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
О.А. Підлісна, Є.О. Коломієць 217-221
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРЕБУДОВИ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
С.М. Савченко, І.І. Жадан 221-225
ЗАДАЧА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ PDF
Б.М. Сердюк, М.М. Кіряков 225-230
КВАНТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Р.В. Тульчинський, І.І. Жадан 230-235
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ PDF
Т.Є. Шевченко, А.Р. Гончарук 235-241
МІСЦЕ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
К.В. Шелехов, О.І. Шемякова 241-245