№ 6 (2011)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.
Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.
Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор:

Круш П.В. к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Співголови:

Гавриш О.А. д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»
Дергачова В.В. д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»
Солнцев С.А. д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»
Яловий Г.К. д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Члени редколегії:

Ангелов К.П. д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)
Малий І.Й. д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана
Маляренко А.Д. д.т.н., професор, БНТУ
Стеченко Д.М. д.е.н., професор, МУФ
Супрун В.П. д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»
Шегда А.В. д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка
Довгань Л.Є. к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»
Зозульов О.В. к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»
Митаков М.В. к.т.н., доцент, БНТУ
Темичев А.М. к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО
Ткаченко Т.П. к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»
Тульчинська С.О. к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Відповідальний секретар:

Тюленєва Ю.В. к.е.н., ст. викладач НТУУ «КПІ»

Укладачі:

Антошко Т.Р. асистент, НТУУ «КПІ»
Белісов О.В. асистент, НТУУ «КПІ»
Мезенцева О.О. асистент, НТУУ «КПІ»

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СВІТОВІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КСВ ЧЕРЕЗ КСВ ЗАКУПІВЛІ PDF
Тарас Романович Антошко 6-9
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ PDF
Наталія Яківна Бойчук 10-14
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
В.Г Бурлака 15-19
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ЗАКУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ СПОЖИВАЧЕМ PDF
Ю.О. Жуля, С.В. Бахмачук, А.О. Наконечний 20-26
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СКЛАДСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
І.А. Ігнатьєва, М.А. Бернага 26-30
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРОВАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА (ІКС) PDF
Оксана Петрівна Кавтиш 31-38
ПРОБЛЕМИ ДОЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО МИТНОГО СОЮЗУ РОСІЇ, КАЗАХСТАНУ, БІЛОРУСІ PDF
О.О. Кожемяченко, О.С. Явтушенко 38-42
ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ PDF
Т.В. Ободзинська, О.В. Коробейник 43-46
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ PDF
В.І. Сeражим, Є.Ю. Балюк 47-50
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Марина Володимирівна Шашина 50-55

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О.А. Гавриш, Т.В Трихліб 60-64
ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ PDF
Алла Володимирівна Гречко, О.В. Бершов 64-69
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Л.В. Джемелінська 69-73
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Оксана Петрівна Кавтиш, Наталья Петрівна Круш 73-81
ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС – НОВА РУШІЙНА СИЛА В ЕКОНОМІЦІ PDF
О.В. Кривда, Д.С. Бєлова 81-84
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ PDF
О.О. Охріменко, В.В. Очеретяна 84-88
СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙ У КОНКУРЕНТНИХ НАПРЯМАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В.І. Серажим, О.О. Мезенцева 89-93
ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ PDF
Н.О. Сімченко, І.І. Жадан 93-97
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С.О. Тульчинська, Д.О. Іванова 98-102

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Л.П. Артеменко, Є.С. Полонська 103-107
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Алла Володимирівна Гречко, І.А. Клименко 107-112
ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ PDF
В.І. Депутат, М.В. Гербеда 112-117
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СОЦІАЛЬНО–ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В.П. Кукоба 117-121
ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
О.В. Кривда, Н.О. Корінна 121-125
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Васильович Круш, Т.П. Мезенцева 125-129
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Петро Васильович Круш, Анна Юріївна Овчаренко 129-135
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ю.П. Матусов, А.С. Будаєва 135-139
ОЦІНКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.О. Мілай, К.К. Захарченко 140-143
ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Борис Миколайович Сердюк, Олена Олексіївна Мельникова 144-148
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Петрівна Ткаченко, О.Б. Мосьондз 148-152
ПИТАННЯ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Н.А. Шевчук, Д.М. Фещенко 152-157

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

РОЗРАХУНОК КОРЕКТИВУ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ PDF
О.В. Клименко, М.С. Захарченко 158-163
РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.О. Мілай, О.О. Чередниченко 163-168
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ СХЕМ В УКРАЇНІ PDF
О.О. Охріменко, М.М. Пацан 168-172
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ КРЕДИТОРА PDF
О.І. Оштук, В.І. Гордєєв 172-176
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
С.В. Поліщук, А.В. Штрик 176-180
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
С.О. Тульчинська, Ю.О. Хваль 181-185
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Валеріївна Тюленєва, В.В. Гуменюк 185-188
ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ УСУНЕННЯ PDF
Юлія Валеріївна Тюленєва, О.В. Суліма 189-192
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олександр Сергійович Хринюк, Л.А. Москаленко 193-197
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЙОГО ПОЛІПШЕННІ PDF
Марина Володимирівна Шашина, О.В. Стаднік 197-201
ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
К.В. Шелехов, А.О. Тарасенко 202-206

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ PDF
Олександр Сергійович Хринюк, О.В. Белісов 207-211
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДУ PDF
О.П. Заборовець, А.О. Коваль 211-215
ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПІД ТРЬОМА КУТАМИ ЗОРУ PDF
О.В. Клименко 215-219
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Н.А. Шевчук, В.І. Міхневич В.І. 219-223
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Борис Миколайович Сердюк, М.Р. Маслікевич 224-228