ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Ю. В. Тюленєва, К. В. Розпопчук

Анотація


У статті розкривається поняття собівартості та її вплив на ціну продукції. Розглянуто перелік витрат, які включаються при розрахунку собівартості, а також шляхи її зниження. Отже, зниження собівартості стає головним чинником на шляху підвищення прибутку підприємства. Також вказано функціонально-вартісний аналіз, як ефективний метод для пошуку шляхів зниження собівартості продукції.


Ключові слова


собівартість продукції; витрати; непродуктивні витрати; прибуток; функціонально-вартісний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики/ Загородній А.Г., Партин Г.О. – К.: Знання, 2004. – 377с.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч.- методич. посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Івахненко В. М. - К.: КНЕУ,2002.-190с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз/ Ізмайлова К.В. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152с.

Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Кулаковська Л. П., Піча В. Ю. – К.: 2004. – 568 с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік/ Лишиленко О.В. - К.: ЦУЛ, 2003. - 624 с.

Олійник В.О. Економічний аналіз: практикум для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. - 2-е вид., доп. і перероб. – Ж.: ПП «Рута», 2003, - 496 с.

Осипов В.І. Економіка підприємства: підручник. – Одеса: Маяк, 2005. – С. 291 - 302.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: навчальний посібник (курс лекцій). Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – С. 227 – 230.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.