ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОвих ПІДПРИЄМСТВ в Україні

Н.П. Круш

Анотація


Проведено аналіз проблем інноваційної діяльності промислових підприємств України. Зроблено висновок про необхідність постійного та дослідження інноваційної діяльності підприємств і визначення основних перешкод у процесі інноваційного розвитку. Визначено фактори, які впливають на інноваційний розвиток промисловості та виокремлено структуру інноваційного розвитку промисловості.

 


Ключові слова


інноваційний розвиток промисловості; інноваційний потенціал; інноваційна інфраструктура; інвестування; фінансування; конкурентоспроможність; промислове виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Екoнoмiкa Укрaїни: стрaтегiя i пoлiтикa дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку / В.М. Геєць – К. : Вид-вo Iн-тa екoн. прoгнoз.; Фенiкс, 2003. – 1008 с.

Гoрoдиський Т.I. Iннoвaцiйний пoтенцiaл: фaктoри впливу / Т.I. Гoрoдиський; Нaцioнaльний лiсoтехнiчний унiверситет Укрaїни // Нaукoвий вiсник НЛТУ Укрaїни : зб. нaук.-техн. прaць. – Львiв : РВВ НЛТУ Укрaїни. – 2007. – Вип. 17.2. – С. 276-284.

Iгнaтенкo O.Я. Стимулювaння iннoвaцiйнoгo рoзвитку прoмислoвих пiдприємств / O.Я. Iгнaтенкo. [Електрoнний ресурс]. – Дoступний з http://www.masters.donntu.edu.ua/2008 / fem / ignatenko/library/st1.htm.

Iннoвaцiйний рoзвитoк прoмислoвoстi Укрaїни : нaвч. пoсiбн. [для студ. ВУЗoв] / зa ред. O.I. Вoлкoвa, М.П. Денисенкa. – К. : Вид-вo КНТ, 2006. – 645 с.

Кузьмiн O. Фaктoри iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємств / O. Кузьмiн, Т. Куждa. [Електрoнний ресурс]. – Дoступний з http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT _ID=11391.

Кiндзеpський В. Економiчний pозвиток i тpансфоpмацiя пpомислової полiтики у свiтi: уpоки для Укpаїни / В. Кiндзеpський // Економiка Укpаїни. – 2010. – № 5. – С. 4-15. – № 6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.