Економічна сутність фінансової стійкості підприємства

В.М. Марченко, А.О. Хименко

Анотація


У статті досліджено теоретичні підходи різних дослідників до поняття «Фінансова стійкість» та значення стійкості як складової економічної безпеки підприємства.

 


Ключові слова


управління; фінансова стійкість; фiнaнсовa стрaтегiя; прибуток; ефективнiсть.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи // Фінанси України.– 2009.– №6. – С. 104–122.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 359 с.

Макарьева В.И., Андреева Л.В. Анализ хозяйствственной деятельности организации. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 262 с.

Павловська В.О., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб-ник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2010. – 592 с.

Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях ин-фляции. – М.: Перспектива, 2008. –98 с.

Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості): Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К., 2009. – 17 с.

Шаблиста Л. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки // Економіка і прогнозування.– 2006.– №2. – С. 46–57.

Ковалёв В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: [учебн.] / В. В. Ковалёв, О. Н. Волкова. – M. : OOO «ТК Велби», 2010. – 424 с.

Білик М.Д. Методи фінансового планування і прогнозування в управлінні фінансами // Збірник наукових праць. – Київ. Науково-дослідницький економічний інститут. – 2009. – Вип.9. – С.79-84.

Орєхова К. В. Оценивание финансовой устойчивости предприятия с учетом движения капитала [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / К. В. Орєхова. – Х., 2011. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.