ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Петро Васильович Круш, Анна Юріївна Овчаренко

Анотація


В даній статті розглянуті основні теоретичні засади визначення антикризового управління, досліджені основні положення  антикризового управління фінансово–економічною діяльністю підприємств, проаналізовані стратегічне та оперативне антикризове управління підприємством як важливий аспект фінансово–економічної діяльності підприємства.

 


Ключові слова


антикризове управління; фінансово-економічна діяльність; фінансові ресурси; механізми антикризового управління фінансово-економічною діяльністю

Повний текст:

PDF

Посилання


Багацький В.М. Антикризове управління підприємством : [навч. посіб.] / В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева ; [за заг. ред. З. Є. Шершньової]. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.

Белінський П.І. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті : навч. посібн. / укл. П.І. Белінський. – Чернівці : Вид–во « Рута», 2004 – 72 с.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / Бланк И.А. - Т.1. – К.:Ника–Центр, Эльга, 2001. – 592 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : [навч. посіб.] / В. О. Василенко. – [2–е вид., випр. і доп.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.]

Куроєшева Г. М. Теория антикризисного управления предприятием : [учеб. пособие] / Куроєшева Г.М. – СПб. : Речь, 2002. –372 с.]

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико–методичні заходи та практичний інструментарій / Лігоненко Л.О. – К : КНЕУ, 2005.

Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури «Основы менеджмента»/ Перевод с английского – Общая редакция и вступительная статья доктора экономических наук Л. И. Евенко – Академия народного хозяйства при правительстве РФ – М., Издательство «ДЕЛО» 1997. – 374с.

Макаренко И. О. Анализ проблем антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства / И. О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 . –

С. 170–174.

Туленков Н. В. Модель менеджмента: традиционная или наступательная: Перспективный менеджмент современной организации / Н. В. Туленков // Персонал. – 1998. – № 2. – С. 41–45

Уткин Е. А. Антикризисное управление / Уткин Е. А. – М. : ТАНДЕМ «Экос», 2008. – 330 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.