ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н.П. Круш, О.М. Згуровський

Анотація


У статті узагальнюються еволюційні зміни у діяльності корпоративних підприємств, обґрунтовується їх роль в здійсненні інноваційної діяльності шляхом аналізу їх сутності та відповідних економіко-правових, організаційних та інших характеристик, яких вони набули у процесі своєї еволюції.

Аналіз інноваційної діяльності корпоративних підприємств здійснюється через ідентифікацію та характеристику її системоутворюючих елементів. Розкриваються особливості застосування корпораціями відкритих і закритих інновацій. Представлено інноваційну діяльність корпоративних підприємств як послідовну взаємообумовлену сукупність цілеспрямованих заходів довгострокового системного характеру орієнтовану на ініціювання, створення, освоєння і реалізацію відповідних предметних змін з метою досягнення відповідних ефектів. Обґрунтовано, що корпоративні підприємства в сучасних умовах працюють, як правило, за моделлю відкритих інновацій.

 


Ключові слова


корпорації; інноваційна діяльність корпоративного підприємства; відкриті інновації; закриті інновації; суб'єкт інноваційної діяльності; об'єкт інноваційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Феедулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. – №4. – С.35 – 47.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество /Дж. Гэлбрейт. – Москва: АСТ. 2004. – 508 с.

OSLO MANUAL. Руководство по сбору и обработке данных в области технологических инноваций. – Париж: Организация по экологическому сотрудничеству и развитию, 1992. – 65с.

Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія /Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С.Савчук. – Київ: КНЕУ, 2003. – 394 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент: монография /Р.А.Фатхутдинов. – Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.

Круш Н.П. Удосконалення молелі управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств у контексті відкритості інновацій / Н.П. Круш // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – С. 69 – 77.

Амоша О.І. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності в Україні /О.І.Амоша // Економіка промисловості. – 2006. – №5. – С.15 – 21.

Кавтиш О.П. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства /О.П.Кавтиш, Н.П.Круш // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2011. – №8. – С.427 – 433.

Пєтухова О.М. Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико-методологічне забезпечення / О.М.Пєтухова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №2 (165). – С. 49 – 53.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.